Vanaf 2012

Nationale politie

Het kabinet wil de organisatie van de politie veranderen, zodat die zich meer kan bezighouden met de veiligheid op straat. Daarom is het de bedoeling dat er één nationale politie komt. Naar verwachting start de nationale politie in de loop van 2012.

Voordelen van 1 nationale politie

De politie is nu georganiseerd in 26 korpsen, elk met een eigen korpschef. Die korpsen verdwijnen en daarvoor in de plaats komt 1 nationale politie, bestaand uit 10 regionale eenheden. Dat heeft een aantal voordelen:

 • De politie kan meer als een eenheid gaan werken als iedereen onder 1 nationale korpschef valt.
 • Daardoor kan de politie bijvoorbeeld meer tijd gaan besteden aan straatwerk en aan recherchewerk.
 • Agenten zijn meer bezig met hun vak, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan papierwerk.
 • Er komt minder bureaucratie, bijvoorbeeld doordat het doen van aangifte makkelijker wordt.
 • De verschillende onderdelen van de politie kunnen beter en sneller samenwerken (vooral waar het gaat om automatisering).
 • De ict, huisvesting, inkoop en personeel en organisatie kunnen centraal geregeld worden. Daardoor worden de kosten van de bedrijfsvoering (de overhead) lager.

De kwartiermakers van de landelijke eenheid en de regionale eenheden zijn sinds augustus 2011 bezig met de voorbereidingen voor de nationale politie. Nadat de nieuwe Politiewet in werking treedt, worden de kwartiermakers voorgedragen voor de functie van politiechef van de regionale eenheid of hoofd van de landelijke eenheid. Zij moeten dan wel een positieve beoordeling hebben.

Meer over de voordelen en de vorming van de nationale politie staat in het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie.

Organisatie nationale politie

De opbouw van de politieleiding en de verdeling van de verantwoordelijkheden gaan veranderen. Er komt 1 landelijk politiekorps, dat is verdeeld in 10 regionale eenheden, 1 of meer landelijke eenheden zoals een landelijke recherche eenheid en een landelijke dienst voor de bedrijfsvoeringstaken, het Politiedienstencentrum.

 • Minister van Veiligheid en Justitie
  De minister van Veiligheid en Justitie krijgt de volledige ministeriële verantwoordelijkheid voor de nationale politie. De minister stelt de begroting vast en stelt de kaders vast waarbinnen de nationale politie werkt (bijvoorbeeld wel of niet werken met een bonnenquotum).
 • Lokaal gezag
  Het gezag over de politie verandert niet. De burgemeester en de officier van Justitie maken lokaal afspraken over de inzet van de politie. Iedere gemeente zal een veiligheidsplan maken op grond waarvan de burgemeester de politie aanstuurt.
 • Landelijke korpschef
  Eén korpschef krijgt de leiding over het landelijk korps. De 10 regionale eenheden vallen onder deze korpschef.
 • Regionale eenheden
  Er komen 10 regionale eenheden die de politietaken uitvoeren. Aan het hoofd van zo’n eenheid staat een politiechef.
 • 1 of meer landelijke eenheden
  Er komen 1 of meer landelijke eenheden die de politietaken gaan uitvoeren die het beste op landelijk niveau kunnen worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een arrestatieteam en/of een nationale recherche-eenheid.
 • Politiedienstencentrum
  Er komt 1 politiedienstencentrum (PDC) dat de bedrijfsvoeringstaken van de huidige korpsen en van de huidige VtsPN uitvoert.

Stand van zaken wetsvoorstel

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor een nationale politie in juni 2011 ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van de Politiewet. De nationale politie kan worden ingevoerd, nadat ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel naar verwachting in het eerste kwartaal van 2012.

Alle officiële stukken bij dit wetsvoorstel staan in het dossier Politiewet op Overheid.nl. De invoeringsdatum van de nationale politie is afhankelijk van de besluitvorming in de Eerste Kamer.

Nationale politie (december 2012)

Om efficiënter te werken en de politie meer als eenheid te laten fungeren, komt er één nationale politie. Het landelijke politiekorps start op 1 januari 2013. Het kabinet-Rutte-Asscher is van plan om de nationale politie per jaar € 105 miljoen extra te geven.

Organisatie nationale politie

De politie is nu georganiseerd in 25 regionale korpsen en één landelijk korps (het KLPD), elk met een eigen korpschef. Die korpsen verdwijnen en daarvoor in de plaats komt één landelijke organisatie; de nationale politie:

 • De nieuwe politieorganisatie bestaat uit 10 regionale eenheden. Aan het hoofd van zo’n eenheid staat een politiechef.
 • Eén korpschef krijgt de leiding over het landelijke korps.
 • Er komen één of meer landelijke eenheden (zoals een landelijke recherche eenheid) en een landelijke dienst voor de bedrijfsvoeringstaken, het Politiedienstencentrum.

Voordelen nationale politie

Het reorganiseren van de politie tot één nationale politie levert de volgende voordelen op:

 • De politie kan meer als een eenheid gaan werken als iedereen onder één nationale korpschef valt.
 • De verschillende onderdelen van de politie kunnen beter en sneller samenwerken (vooral qua automatisering).
 • Agenten hebben meer tijd voor straatwerk en recherchewerk, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan papierwerk.
 • Er komt minder bureaucratie, bijvoorbeeld doordat aangifte doen makkelijker wordt.
 • De ict, huisvesting, inkoop en personeel en organisatie kunnen centraal geregeld en ingekocht worden. Daardoor dalen de kosten.

Meer over de voordelen en de vorming van de nationale politie staat in het Uitvoeringsprogramma Vorming Nationale Politie.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)